6.3 Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

6.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale og forslag vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 100 117 000 til kr 99 717 000»