4.42 Fjerning av arbeidsgiveravgift for lærlinger, redusert arbeidsgiveravgift for seniorer med 2 prosentpoeng, jf. kap. 5700 post 72

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til de store utfordringer konkurranseutsatt næringsliv har og prognoser om økt arbeidsledighet, redusert oppdragsmengde og lavere lønnsomhet. Disse medlemmer er opptatt av å legge forholdene til rette for at bedrifter ikke velger bort inntak av nye lærlinger i denne situasjonen. Det er viktig å sikre trygghet for praktiske yrker og at fremtidige elever har tillit til at de får lærlingeplass når de trenger det. Det er også slik at manglende lærlingeplasser medfører økte kostnader for fylkeskommunene som da må opprette ordinær undervisning som kompensasjon. Disse medlemmer vil også understreke viktigheten av at det offentlige øker antall lærlinger.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår kutt i arbeidsgiveravgiften for seniorer og lærlinger. Dette for at det skal være gunstigere for bedriftene å holde på viktig arbeidskraft som seniorer og lærlinger. I tidligere nedgangstider har disse medlemmer sett at det spesielt har gått hardt utover nevnte grupper. Disse medlemmer foreslår at arbeidsgiveravgiften for seniorer reduseres med 4 pst. for arbeidstakere over 62 år og at arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes fra 1. juli 2009.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5700 post 72.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 Avgifter mv. til folketrygden for 2010 (kap. 5700 post 72):

§ 2 nytt andre og tredje ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 reduseres arbeidsgiveravgiften med 2 prosentpoeng for arbeidstakere som fyller 62 år eller mer i 2010.

For lærlinger er satsen 0 pst. fra 1. juli 2010.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår at arbeidsgiveravgiften halveres for nye lærlinger med virkning fra 1. juli 2010.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i denne innstilling kapittel 19 under budsjettkapittel 5700 post 72 og lovendringsforslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010), og fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2010 skal det beregnes halv arbeidsgiveravgift.

Opprinnelig § 4 blir § 5 etc.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ønsker å gi frivillige organisasjoner bedre rammevilkår, og foreslår å øke grensene for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift for lønnsutbetalinger opp til 50 000 kroner pr. ansatt og totale lønnsutgifter opp til 500 000 kroner. Dette medlem viser til forslag i Innst. 351 L (2009–2010).

Komiteens medlem fra Venstre vil ha et skattesystem hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning. Dette medlem foreslår derfor å fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger fra 1. juli 2010. Dette vil etter dette medlems syn være et mer treffende tiltak enn å videreføre den midlertidige økning av lærlingtilskuddet som ble vedtatt ifbm «krisepakken» våren 2009. Dette vil også være et ekstra stimuli til å ansette flere ny lærlinger på et tidspunkt hvor det er mange som etterspør en slik plass etter endt utdanning fra videregående skole.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2010 skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

Opprinnelig § 4 blir § 5 etc.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5700 post 72.