4.41 Trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende, jf. kap. 5700, post 71

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker å vurdere bedrede rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende, og viser til Dokument nr. 8:74 (2008–2009), Innst. S. nr. 279 (2008–2009) om bedre regler for næringsdrivende og gründere som driver enkeltpersonforetak. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlem fra Venstre vil ha et skattesystem hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning. Dette medlem foreslår derfor å senke trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende til 10,7 pst. slik det var før regjeringen økte denne for å (over)finansiere bedre sosiale rettigheter for den samme gruppen.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om trygdeavgift:

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5700 post 71.