4.40 Trygdeavgift for AFP-pensjonister, jf. kap. 5700, post 71

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010) om trygdeavgift for AFP-pensjonister.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2010:

§ 6 skal lyde:

§ 6. Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold unntatt avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 3 pst.

Av avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 4, beregnes trygdeavgift med 5,4 pst.»

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag under kap. 5700 post 71 nedenfor.