4.17 Arveavgiften, jf. kap. 5506, post 70

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser videre til ordninger som finnes i flere land om at såkalt «herreløs arv» tilfaller ideelle og samfunnsnyttige organisasjoner og fremmer forslag om endringer i arveloven § 4-5, nærmere omtalt i Innst. 351 L (2009–2010).

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5506 post 70.

Disse medlemmer viser videre til lovendringsforslag i Innst. 351 L (2009–2010).

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2010 der disse medlemmer foreslo å fjerne arveavgiften i sin helhet. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til de mange utfordringer som arveavgiften gir for små og mellomstore bedrifter. Disse medlemmer viser til at dette er avgift på ting som tidligere har vært fullt ut beskattet gjennom flere generasjoner, enten det er næringsbygg, hytter, biler eller løsøre, kontanter og verdipapirer. Disse medlemmer mener på prinsipielt grunnlag det er feil å beskatte eierandeler til døde mennesker en gang til. I tillegg fører arveavgiften med seg unødig byråkrati i forbindelse med arveplanlegging, juridisk bistand samt arbeid for allerede travle ligningsansatte. Disse medlemmer ønsker å forenkle arveoppgjørene og ønsker derfor å fjerne arveavgiften for både næringslivet og for privatpersoner.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring:

Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2010 oppheves.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er av den oppfatning at regjeringens forslag ikke gir den nødvendige styrkingen av den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi som man trenger for å finansiere fremtidig velferd. Dette medlem viser til at gode eierskifter trygger arbeidsplasser og verdiskaping.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte redegjøre for konsekvensene av å fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter.»