4.16 Skattefritak fordelsbeskatning for nullutslippsbiler, jf. kap. 5501, post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er viktig å stimulere til overgang til el-bil eller andre nullutslippsbiler som firmabil. Derfor bør slike biler benyttet som firmabil fritas helt for fordelsbeskatning.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre forskriftsendring slik at nullutslippsbiler benyttet som firmabil unntas helt for fordelsbeskatning.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.