4.18 Bortfall av og lavere tollsatser, jf. kap. 5511 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker å fjerne en del tollsatser som hemmer konkurransen og er til hinder for at produkter når norske forbrukere til en gunstig pris. Dette gjøres som del av en «grensehandelspakke». Disse medlemmer mener også en rekke av tollsatsene på matvarer er til hinder for at norske forbrukere kan ha et sunt kosthold til en rimelig penge.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5511 post 70.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen starte nedtrapping og fjerning av konkurransehemmende tollsatser, herunder tollsatser på matvarer fra 1. juli 2010.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å fjerne toll for flere utviklingsland som eksporterer varer til Norge slik at de får et bedre grunnlag for å utvikle sin økonomi. Å bedre utviklingslandenes muligheter til å delta i den globale økonomien, er en forutsetning for å bringe mennesker ut av fattigdom på varig basis. Handel og økonomisk vekst er de sterkeste drivkreftene for å hente mennesker varig ut av fattigdom. Bare de siste 10 årene har flere hundre millioner mennesker gått fra absolutt fattigdom til økt velstand. Dette medlem ønsker å bidra til dette ved å innføre nulltoll for varer fra følgende tre land; Vietnam, Pakistan og Nigeria.

Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2010.»