20.18 Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

20.18.1 Post 1 Driftsutgifter

20.18.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 327,822 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 1 458,685 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås bevilgningen redusert med 95,523 mill. kroner grunnet mindreinntekter som skyldes samme forhold, jf. omtale under kap. 4740 post 1.

I forslaget inngår en økning på 1 162,536 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner. Videre foreslås 37 mill. kroner omdisponert fra kap. 1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 2010. Det foreslås også omdisponert 24 mill. kroner fra kap. 1710 post 47 til dekning av utgifter til fjerning av installasjoner ved en del nyere kystartillerianlegg som har vært beholdt og langtidslagret i «møllpose». I forslaget inngår også en økning på 2,85 mill. kroner som foreslås omdisponert fra andre poster på forsvarsbudsjettet.

20.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.