19.16 Kap. 5511 Tollinntekter

19.16.1 Post 70 Toll

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

50 000 000

fra kr 2 033 000 000 til kr 1 983 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling om nulltoll for lavinntektsland med over 75 millioner innbyggere, noe som medfører et provenytap på 16,5 mill. kroner i inneværende år.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

16 500 000

fra kr 2 033 000 000 til kr 2 016 500 000»