19.17.1 Post 70 Avgift

19.17.1.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift med forslag om innføring av utvidet merverdiavgiftsplikt for kultur- og idrettsområdet. Som følge av forslaget foreslås bevilgningen økt med 58 mill. kroner i 2010 i forhold til saldert budsjett.

19.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XXVII under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser også til forslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010) om fjerning av merverdiavgift på leasing av elbiler og batteri til elbiler.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 2,6 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 55,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Avgift, forhøyes med

55 400 000

fra kr 189 600 000 000 til kr 189 655 400 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til en rekke forslag om endringer innenfor mva.-området, bl.a. null mva. på fersk frukt og grønt, full mva på brus og sterkt sukkerholdige drikkevarer, økt matmoms med ett prosentpoeng, ingen mva. på leasing av el-bil og batterier til el-biler, heve grensen for tollfri import til 500 kroner, innlemme små og verneverdige håndverksfag i kulturmomsordningen, heve plikt til mva.-registrering til 500 000 kroner for allmennyttige og veldedige organisasjoner, og å innføre mva.-fritak for e-bøker og elektroniske utgaver av aviser (PDF-format), alt omtalt nærmere i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. L 351 (2009–2010).

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5521

Merverdiavgift

70

Avgift, nedsettes med

114 500 000

fra kr 189 600 000 000 til kr 189 483 400 000»