19.15 Kap. 5506 Avgift arv og gaver

19.15.1 Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til forslag om å avvikle arveavgiften og om å la såkalt «herreløs arv» tilfalle frivillige organisasjoner, alt omtalt nærmere i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. L 351 (2009–2010).

Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

63 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 337 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til forslag om å la såkalt «herreløs arv» tilfalle frivillige organisasjoner, jf. kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 351 L (2009–2010).

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

3 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 397 000 000»

Dette medlem er av den oppfatning at regjeringens forslag ikke gir den nødvendige styrkingen av den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi som man trenger for å finansiere fremtidig velferd. Dette medlem viser til at gode eierskifter trygger arbeidsplasser og verdiskaping.