19.14.1 Post 72 Fellesskatt

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til merknader og forslag om økt beløpsgrense og symmetrisk beskatning av fradrag for innbetaling til, og utbetaling fra ordningen for individuell pensjonssparing, fremsatt av samtlige opposisjonspartier siden regjeringen først ville avvikle ordningen med skattestimulert privat pensjonssparing og deretter gjeninnførte en begrenset ordning. Det har vært en dramatisk nedgang i antall sparekontrakter. Disse medlemmer mener derfor at det er behov for å forbedre ordningen.

Disse medlemmer mener at den øvre beløpsgrensen må økes for å stimulere sterkere til pensjonssparing ved siden av folketrygdens ordninger og kollektive pensjonsavtaler i arbeidsforhold.

Disse medlemmer viser til lovforslag i Innst. 351 L (2009–2010) om utvidelse av dagens ordning for individuell pensjonssparing, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag i budsjettet for 2011 til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 600 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 600 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

600 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 300 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser også til forslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010) om bedring av BSU-ordningen og Skattefunn-ordningen samt heving av nedre grense for grunnrenteskatt for kraftverk og innføring av startavskrivninger for saldogruppe d.

Disse medlemmer viser til Finansdepartementets beregninger som viser at provenyeffekten av disse medlemmers forslag for 2010 vil være 25 mill. kroner for forbedret individuell pensjonssparing, 90 mill. kroner for forbedret BSU-ordning og 160 mill. kroner for raskere avskrivning i saldogruppe d. Forbedringer i Skattefunn-ordningen og heving av nedre grense for grunnrenteskatt for kraftverk vil ifølge finansdepartementet ikke ha provenyeffekt i 2010.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 275 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

275 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 625 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling og Innst. 351 L (2009–2010) om økt skattefradrag for frivillige organisasjoner til 18 000 kroner, økning av det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til 40 000 kroner, økte beløpsgrenser i BSU-ordningen til 25 000 kroner pr. år og 250 000 samlet, økt beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt til 8 000 kroner for frivillige organisasjoner, fritak for nullutslippsbiler fra fordelsbeskatning, økte avskrivningssatser i saldogruppe d til 25 pst. og forbedringer i Skattefunn-ordningen. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 350 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

350 500 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 550 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til en rekke forslag om bl.a. økt skattefradrag for frivillige organisasjoner til 15 000 kroner, økt skatterabatt ved kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kroner, økning av det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til 40 000 kroner, økning i satsen for skattefradrag i BSU-ordningen til 28 pst., oppheving av den totale sparegrensen i BSU-ordningen, økt beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner, økt beløpsgrense for skattefri inntekt til 3 000 kroner, halvering av fradraget for fagforeningskontingent, økte avskrivningssatser i saldogruppe d til 25 pst., ekstra startavskriving på 10 pst. i samme saldogruppe, egen ordning med 10 pst. avskrivning for maskiner med påvist miljøeffekt, heving av det maksimale sparebeløpet i OTP for enkeltpersonsforetak til 6 pst., gjeninnføring av skattefritak for arbeidsgiverbetalt behandlingsutgifter og likebehandling av særfradrag knyttet til fedmebehandling, alt omtalt nærmere i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. L 351 (2009–2010).

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

787 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 115 000 000»

19.14.2 Post 73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

19.14.2.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 er det på kap. 5501, post 73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene bevilget 1 250 mill. kroner som skatteinntekt. Ved dom i Høyesterett av 12. februar 2010 ble det imidlertid avgjort at stortingsvedtaket fra 2007 om oppgjør av latente skatteforpliktelser i rederiskatteordningen pr. 1. januar 2007 er i strid med Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Avgjørelsen innebærer at inntektsbevilgningen i saldert budsjett 2010 faller bort og erstattes av tilbakebetaling av innbetalt skatt i årene 2008 og 2009. Den samlede tilbakebetalingen anslås til 2 500 mill. kroner og dette er oppført som negativ inntekt på kap. 5501 post 73. Det foreslås at bevilgningen reduseres med 3 750 mill. kroner, til -2 500 mill. kroner.

19.14.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til forslag i Innst. 351 L (2009–2010) som retter opp en urettferdighet for rederier som har vært lojale mot oppgjørsordningen fra 2007 og gjennomført miljøinvesteringer tidlig.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 38 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 3 788 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med

3 788 000 000

fra kr 1 250 000 000 til kr -2 538 000 000»