19.13 Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

19.13.1 Post 30 Avskrivninger

19.13.1.1 Sammendrag

Avskrivninger under forvaltningsbedriftenes driftsbudsjett inntektsføres på denne posten. Forslag til endringer på bevilgningen til Statens Pensjonskasse innebærer reduserte avskrivninger på 14,9 mill. kroner, jf. omtale av under kap. 2470, post 24 Driftsresultat. Bevilgningen på posten foreslås derfor redusert med 14,9 mill. kroner.

19.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

19.13.2 Post 70 Toppskatt mv.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sitt forslag om en tiltakspakke mot svart økonomi i form av økte bevilgninger til Skatteetaten, Økokrim og Tolletaten på til sammen 25 mill. kroner. Dette medlem anslår at denne pakken vil gi økte skatteinntekter tilsvarende 60 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv, forhøyes med

60 000 000

fra kr 29 300 000 000 til kr 29 360 000 000»