18.5.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at det er bred enighet om at konkurranse bidrar til mangfold, kvalitet og innovasjon i produksjon og omsetning av varer og tjenester. Konkurranse og markedsbaserte løsninger er ofte også en god måte å organisere offentlig finansierte velferdsoppgaver på, med forbedret kvalitet og bedre utnyttelse av økonomiske ressurser. Disse medlemmer viser til at Høyre i sitt alternative budsjett for 2010 foreslo å styrke bevilgningen til Konkurransetilsynet med 5 mill. kroner, jf. Innst. 8 S (2009–2010).

18.5.2 Post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser

18.5.2.1 Sammendrag

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) opplever stadig økende saksmengde. I tillegg er saksmengden blitt vesentlig mer kompleks etter at nemnda fikk myndighet til å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser i 2007. Kort saksbehandlingstid er viktig for at KOFA skal oppleves som et reelt alternativ til domstolene. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner. Midlene skal bidra til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOFA skal utgjøre 3 og 4 (gebyrsaker) måneder.

18.5.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre registrerer at regelverket for offentlige anskaffelser ofte brytes. Det økende antall saker gjør det nødvendig å styrke nemndas arbeid. Dette er noe regjeringen Stoltenberg i lang tid har tatt for lett på, og disse medlemmer er glade for at regjeringen nå øker bevilgningen med 2 mill. kroner. Disse medlemmer vil vise til at Høyre i sitt alternative budsjett for 2010 styrket bevilgningen til KOFA med 3 mill. kroner.