18.4.1 Post 22 Fellesutgifter regjeringskvartalet

18.4.1.1 Sammendrag

Som følge av regjeringens ønske om å skape dialog og få gode innspill via Internett, ble bloggen Samarbeid for arbeid lansert 15. februar 2010. Lanseringen medfører økte utgifter til teknisk spesifikasjon, utvikling av funksjonalitet, opplæring og dokumentasjon, testing og øvrig drift.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 1,6 mill. kroner.

18.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

18.4.2 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18.4.2.1 Sammendrag

I 2008 ble det besluttet å investere i et nytt sikringsanlegg i regjeringskvartalet med en total kostnadsramme på 26,5 mill. kroner. Det ble lagt opp til at investeringen skulle fordeles over tre år med 9 mill. kroner i 2008, 9 mill. kroner i 2009 og 8,5 mill. kroner i 2010.

Prosjektet har vist seg å bli 5,9 mill. kroner dyrere enn forutsatt. Merkostnadene skyldes nødvendig infrastruktur (1,3 mill. kroner), nødvendige tiltak underveis i prosjektet, blant annet utgifter til nettverk og nettverksløsning (2,6 mill. kroner), samt utbedring av dagens nødstrømsløsning (2 mill. kroner). Merutgiftene utgjør 4,7 mill. kroner i 2010 og 1,2 mill. kroner i 2013.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 4,7 mill. kroner.

18.4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.