18.3.1 Post 1 Driftsutgifter

18.3.1.1 Sammendrag

Ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 45 (2007–2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling ble det vedtatt en hjemmel for å innføre en frist for klageinstansens behandling av klager i bygningssaker, og det er antydet en saksbehandlingsfrist på tre måneder. Selve fristlengden skal fastsettes i forskrift. Før det kan innføres en slik frist, bør Fylkesmannen tilføres ressurser for å bygge ned restanser i behandlingen av klager i bygningssaker.

Som et engangstiltak foreslås det å øke bevilgningen på posten med 5,5 mill. kroner.

18.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre mener at det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende og at den statlige kontroll og statlige oppgaver blir flere. Dette medlem ønsker både å flytte oppgaver ned til kommunen og en mer effektiv offentlig sektor og stat. Dette medlem forslår derfor å redusere driftsutgiftene under fylkesmannsadministrasjonen på 5 pst. eller om lag 30 mill. kroner på kap 1510 post 1. Dette medlem slutter seg imidlertid til regjeringens forslag om en engangsbevilgning på 5,5 mill. kroner for å bygge ned restanser i behandlingen av klager i bygningssaker.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, nedsettes med

24 700 000

fra kr 1 208 018 000 til kr 1 183 318 000»

18.3.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre mener at det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende og at den statlige kontroll og statlige oppgaver blir flere. Dette medlem ønsker både å flytte oppgaver ned til kommunen og en mer effektiv offentlig sektor og stat. Dette medlem forslår derfor å redusere driftsutgiftene under fylkesmannsadministrasjonen på 5 pst. eller om lag 3,4 mill. kroner på kap. 1510 post 21.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1510

Fylkesmannsembetene

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 400 000

fra kr 154 800 000 til kr 151 400 000»