18.2.1 Post 1 Driftsutgifter

18.2.1.1 Sammendrag

Som følge av endringene i departementsstrukturen fra 1. januar 2010, ble det i Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) fremmet forslag om en del budsjettmessige justeringer. Disse justeringene tok ikke høyde for alle endringene, herunder bl.a. husleie. Det ble derfor varslet at det ville bli foreslått ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1500 post 1 med 433 000 kroner mot tilsvarende økte utgifter på kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 1 Driftsutgifter blant annet knyttet til lønnsutgifter.

18.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

18.2.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18.2.2.1 Sammendrag

Sikringsprosjektet i regjeringskvartalet er blitt dyrere enn forventet, bl.a. som følge av at reguleringen av Grubbegata har blitt mer omfattende enn først antatt.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 45 mill. kroner.

18.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.