18.1.1 Post 51 (Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

18.1.1.1 Sammendrag

Ved behandlingen av St.prp. nr. 37 (2008–2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble det bevilget 12,6 mill. kroner til rehabilitering av fasaden på hovedhuset på Skaugum. Under gjennomføringen er det avdekket skjulte konstruksjoner i grunnen og feil arealberegning av fasaden. Dette har medført behov for økt bevilgning for å ferdigstille prosjektet.

Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 1,5 mill. kroner på posten.

18.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.