18.12.1 Post 24 Driftsresultat

18.12.1.1 Sammendrag

Fengselseiendommene ble innlemmet i husleieordningen til Statsbygg i 2009. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på fengslene som er bygget opp over mange år. Det er behov for å øke bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold på fengselseiendommene i 2010. Midlene vil blant annet bli benyttet til å gjennomføre brannanalyser, branntiltak og vedlikehold på prioriterte fengsler. Oslo fengsel, Åna fengsel og Ullersmo fengsel er blant de fengslene som vil bli prioritert.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 20 mill. kroner. Forslaget innebærer at driftsresultatkravet til Statsbygg reduseres fra -548,456 mill. kroner til -528,456 mill. kroner.

18.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

18.12.2 Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

18.12.2.1 Sammendrag

Innenfor bevilgningen på posten er det avsatt 25 mill. kroner til å gjennomføre arkitektkonkurransen for nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design og fullføre denne prosessen fram til forhandlinger med arkitekt er avsluttet. Dette er den første fasen i prosjekteringen, og den videre framdriften vil være avhengig av hvilket konsept som blir valgt.

Det legges opp til å benytte ytterligere 15 mill. kroner til prosjektet for å starte arbeidet med forprosjektering av vinnerutkastet. Økningen kan dekkes innenfor gjeldende bevilgning på posten.

18.12.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

18.12.3 Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

18.12.3.1 Sammendrag

Gulating lagsmannsrett

Nybygg for Gulating lagmannsrett ble startet opp sommeren 2009. Kostnadsrammen er 432,6 mill. kroner pr. 1. juli 2010. For 2010 er det bevilget 145 mill. kroner til prosjektet. Prosjektet har mottatt gunstigere tilbud på de store bygningsentreprisene og tekniske entrepriser enn forventet. I tråd med tidligere planer forventes bygget ferdigstilt sommeren 2011 med en sluttkostnad på om lag 375 mill. kroner.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen til prosjektet med 50 mill. kroner.

Høgskolen i Oslo, Patologibygget i Pilestredet park

Det gamle patologibygget i Pilestredet Park skal rehabiliteres for å gi nye lokaler til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Kostnadsrammen er på 720,7 mill. kroner i prisnivå perjuli 2010. Prosjektet ble startet opp i 2009 og fikk tilleggsbevilgning i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 37 (2008–2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Det er avsatt 80 mill. kroner til prosjektet i 2010. Forsert fremdrift i prosjektet har medført et høyere bevilgningsbehov i 2010 enn først planlagt. Prosjektet er forventet ferdigstilt til skolestart august 2012.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen til prosjektet med 20 mill. kroner.

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold skal samles på Bakkenteigen i Horten kommune. Byggestart for prosjektet var i mars 2008, og forventet ferdigstillelse er april 2010. Forventet sluttkostnad er 670 mill. kroner. Dette er om lag 130 mill. kroner lavere enn kostnadsrammen og om lag 45 mill. kroner lavere enn styringsrammen. Det er avsatt 175 mill. kroner til prosjektet i 2010.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen til prosjektet med 48,6 mill. kroner.

Samisk vitenskapsbygg

Samisk vitenskapsbygg ble ferdig til skolestart høsten 2009. Det er i 2010 satt av 19,8 mill. kroner til sluttoppgjør. Sluttoppgjørene på de fleste entreprisene er nå avklart, og disse er lavere enn tidligere forventet. Forventet sluttkostnad er 390 mill. kroner. Dette er 52 mill. kroner lavere enn kostnadsrammen og 18,5 mill. kroner lavere enn styringsrammen.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen til prosjektet med 10,5 mill. kroner.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 89,1 mill. kroner.

18.12.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2010, der bygging av departementsbygningen R6 ble foreslått utsatt og økningen i bevilgningen ble foreslått redusert noe. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 55 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

144 100 000

fra kr 908 800 000 til kr 764 700 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det bevilges betydelige summer til ulike ordinære byggeprosjekter og investeringer under Statsbyggs portefølje. Det er derfor grunn til å tro at en mindre bevilgning i 2010 bare vil medføre enkelte mindre forsinkelser på ulike prosjekter, jf. tidligere slike faseforsinkelser i forbindelse med bevilgninger over ulike budsjett. Dette medlem viser videre til at det er store endringer i bevilgningsbehovene under flere av disse postene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dette medlem foreslår derfor en mindrebevilgning på 25 mill. kroner under kap. 2445 post 33. Dette kan medføre en noe utsatt oppstart for Statsarkivet i Bergen.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2445

Statsbygg:

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

114 100 000

fra kr 908 800 000 til kr 794 700 000»

18.12.4 Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

18.12.4.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 787,5 mill. kroner til videreføring av igangsatte kurantprosjekter. Faseforskyvninger og utsettelser på noen prosjekter fører til lavere utgifter enn budsjettert. For eksempel er Bergen akuttsenter for barn stanset og UiO Domus Medica forsinket i forhold til tidligere planlagt fremdrift.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 310 mill. kroner.

18.12.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.