18.11 Kap. 1591 Presteskapet

18.11.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er svært viktig å ivareta en åpen og tilgjengelig folkekirke. Over flere år er det blitt kuttet i lønnsposten til prestetjenesten i Den norske kirke, noe som har ført til problemer for kirken; søndagsprekener blir avlyst, og begravelser blir ikke alltid utført i henhold til gjeldende regelverk. Bakgrunnen for den uheldige økonomiske situasjonen går flere år tilbake i tid. Disse medlemmer mener at det må rettes opp i kirkens økonomiske situasjon.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 10 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 822 246 000 til kr 832 246 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Den norske kirke står overfor en alvorlig prestemangel. Aldersfordelingen i presteskapet gjør at dette bare vil forverre seg de nærmeste årene. Dette medlem viser videre til geografiske forhold og bosettingsmønstre fører til at mange prester jobber alene. Når man da i tillegg har en situasjon der man fyller opp vakanser i nabosogn kan arbeidssituasjonen bli uansvarlig. Dette medlem mener at flere prestestillinger vil gi mer forutsigbarhet og mindre arbeidspress på den enkelte. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 15 mill. kroner for å kunne opprette flere prestestillinger.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 822 246 000 til kr 837 246 000»