18.10.1 Post 1 Driftsutgifter

18.10.1.1 Sammendrag

De politiske partiene på Stortinget inngikk 10. april 2008 en avtale om hvordan forholdet mellom staten og Den norske kirke skal reguleres rettslig i fremtiden, jf. St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke. Avtalen innebærer blant annet at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke med utprøving av nye regler for de kirkelige valgene i 2009 og 2011. Kirkevalgene i 2009 (valg til menighetsråd og bispedømmeråd) ble lagt til samme tid som stortingsvalget i 2009, og stemmestedene ved valgene ble lokalisert nær hverandre. Formålet var å legge til rette for økt valgdeltakelse. Deltakelsen ved valget til menighetsråd i 2009 var på vel 13 pst. Det er en betydelig økning i forhold til tidligere valg. Valgdeltakelsen til bispedømmerådsvalget var på 10 pst.

Til gjennomføring av kirkevalgene i 2009 ble det bevilget 68 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 39 (2008–2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke).

Kirkevalgene i 2011 vil bli avholdt samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Kirkerådet er ansvarlig for å tilrettelegge den praktiske gjennomføringen av kirkevalgene, slik som ved valgene i 2009. Med bakgrunn i erfaringene fra kirkevalgene i 2009, har Kirkerådet framholdt at det er nødvendig å påbegynne forberedelsene av valgene i 2011 i løpet av høsten 2010. Aktivitetene i 2010 vil blant annet bestå i å forberede kommunikasjons- og informasjonsopplegget for valgene, påbegynne arbeidet med valgmateriell, valghåndbok og opplæring av medarbeidere, samt forbedre tekniske systemløsninger, for eksempel valgmodulen i det kirkelige medlemsregisteret.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 6 mill. kroner.

18.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

18.10.2 Post 71 Tilskudd til kirkelige formål

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti har merket seg at det er et gap mellom antall årsverk i utearbeidet til Sjømannskirken og det antall som ligger til grunn for tilskuddet over statsbudsjettet. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til Sjømannskirken med 2,5 mill. kroner for å øke antall årsverk det gis støtte for.

Dette medlem har merket seg at Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et nasjonalt og økumenisk ressurs- og kompetansested for kirkelige miljøer, og et møte- og samtalested for kvinner og menn med overgrepserfaring. Dette medlem viser til at senteret nå er i en vanskelig økonomisk situasjon og foreslår derfor å øke bevilgningen til ressurssenteret med 1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

3 500 000

fra kr 195 835 000 til kr 199 335 000»

18.10.3 Post 75 Trosopplæring

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener trosopplæringen er en viktig forutsetning for å opprettholde en bred og engasjert folkekirke. Dette medlem viser til at Stortinget har fastsatt at Trosopplæringsreformen skal være et 5-årig prosjekt løpende fra 1. januar 2004 og i fem år og at reformen så skulle trappes opp de neste fem årene. Dette medlem viser til at reformen allerede ligger etter den opptrappingsplanen som er vedtatt av Stortinget. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon:

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 180 000 000»