17.5.1 Post 2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

17.5.1.1 Sammendrag

Posten foreslås redusert med 3,382 mill. kroner som følge av nedjusterte salgsprognoser, jf. omtale under kap. 1441 Klima- og forurensningsdirektoratet, post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter.

17.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.