17.4.1 Post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

17.4.1.1 Sammendrag

I statsbudsjettet for 2010 er det forutsatt salg av 35 000 klimakvoter gjennom statens ordning for frivillig kjøp av klimakvoter. I 2009, som var det første hele driftsåret for ordningen, ble det solgt 11 889 kvoter. En vesentlig del av omsetningen har gått til et fåtall bedriftskunder. Basert på fjorårets salg er anslaget for solgte kvoter i 2010 redusert fra 35 000 til 15 000 kvoter.

Den statlige ordningen for frivillig kvotekjøp skal drives etter selvkostprinsippet. Selvkostkalkylen for de to første driftsårene viser at ordningen hadde et underskudd på 152 750 kroner. Klima- og forurensningsdirektoratet vil tilpasse administrasjonskostnadene til et lavere omsetningsnivå, og sørge for at underskuddet fra oppstartsårene dekkes inn i løpet av tre år. For å begrense administrasjonskostnadene, vil driftskostnadene og kostnader til videreutvikling av nettstedet holdes på et minimumsnivå. Markedsføringskostnadene skal også reduseres og det skal satses mer på promotering gjennom gratiskanaler.

Videre vil Klima- og forurensningsdirektoratet gjøre nødvendige justeringer av administrasjonspåslaget slik at selvkostprinsippet ivaretas, samt tilpasse påslaget til ressursbruken knyttet til ulike avtaler om salg av klimakvoter.

Bevilgningen under kap. 1441 post 22 foreslås redusert med 3,387 mill. kroner som følge av redusert anslag for salg av kvoter.

17.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre mener en statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter ikke er riktig bruk av offentlige midler. Disse medlemmer mener denne oppgaven kan og bør ivaretas av for eksempel ideelle organisasjoner. Disse medlemmer viser til at revidert nasjonalbudsjett for 2010 viser at ordningen har hatt mye mindre suksess enn regjeringen antok, og at man nå nedjusterer antatt salg fra 35 000 til 15 000 kvoter.

Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen avvikle den statlige ordningen for frivillig kjøp av klimakvoter.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2010, der økningen i bevilgningen ble foreslått redusert noe. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1441

Statens forurensningstilsyn

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 308 160 000 til kr 303 160 000»

17.4.2 Post 39 Oppryddingstiltak, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre er bekymret for miljøtilstanden i mange av landets fjorder, havner og innsjøer med hensyn på høye konsentrasjoner av miljøgifter. Mye er historisk forurensing som representerer en betydelig belastning for naturmiljøet. Regjeringen har bebudet økt innsats for å rydde opp i denne forurensingen. Dette løftet følges ikke tilstrekkelig opp. Dette medlem foreslår å øke bevilgningene til oppryddingstiltak for forurenset grunn og sjøbunn med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1441

Statens forurensningstilsyn

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 177 000 000»