17.6 Kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

17.6.1 Post 1 (Ny) Driftsutgifter

17.6.1.1 Sammendrag

Ved behandlingen av St.meld. nr. 13 (2001–2002) Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom, fattet Stortinget 12. juni 2002 vedtak om å be regjeringen om å opprette et sentralt tinglysingsregister tilknyttet Statens kartverks hovedkontor i Ringerike kommune. Den daværende justiskomiteens flertall la til grunn at ansvaret for tinglysingen i sin helhet kunne overføres til Miljøverndepartementet når sentraliseringen av tinglysingen var sluttført. Overføringen av tinglysingen fra domstolene til Statens kartverk ble sluttført i oktober 2007.

Som følge av lov av 19. mai 2006 nr. 19 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), er grunnlaget for St.meld. nr. 13 (2001–2002) vesentlig endret. Regjeringen nedsatte derfor høsten 2006 en arbeidsgruppe med deltakelse fra Justisdepartementet og Miljøverndepartementet til å utrede den framtidige organiseringen av tinglysingen i Norge.

På bakgrunn av anbefalingene i utredningen foreslås ansvaret for tinglysingen overført fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2010. Overføringen innebærer at forskriftskompetansen etter tinglysingsloven og etter kapittel 6 i burettslagslova knyttet til registrering av borettslagsboliger overføres til Miljøverndepartementet. Ansvaret for tinglysingsloven forblir i Justisdepartementet. Ansvaret for burettslagslova forblir i Kommunal- og regionaldepartementet.

Endringen medfører at gjeldende bevilgninger under kap. 462 Tinglysing og kap. 3462 Tinglysing i sin helhet foreslås overført fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet, med unntak av 0,25 mill. kroner på kap. 462 som foreslås overført til kap. 400 Justisdepartementet, post 1 Driftsutgifter til dekning av utgifter til en selskapsgjennomgang av Norsk Eiendomsinformasjon as.

Overført beløp på kap. 462 post 1 fra 2009 på 9,512 mill. kroner vil bli stilt til disposisjon for Miljøverndepartementet.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 182,521 mill. kroner under kap. 1465 post 1, mens bevilgningen under kap. 462 post 1 under Justisdepartementet reduseres tilsvarende. Det foreslås også en merinntektsfullmakt under posten, jf. forslag til romertallsvedtak.

17.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og II. 3 under kapittel 23 Komiteens tilråding.