16.9.1 Post 85 Utbytte

16.9.1.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 er det budsjettert med et utbytte fra NSB AS på 145 mill. kroner. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt og minoritetsinteresser) i 2009 ble på 345 mill. kroner. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper forvaltet av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Regjeringen foreslår et utbytte fra NSB AS for regnskapsåret 2009 på 172 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5611 Aksjer i NSB AS, post 85 Utbytte. med 27 mill. kroner.

16.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at regjeringen ønsker å øke utbyttet fra NSB AS fra 145 mill. kroner til 172 mill. kroner, og at dette utgjør en økning på 27 mill. kroner. Disse medlemmer mener at utbyttegraden allerede er svært høy, og påpeker at disse midlene vil kunne brukes til investeringer som gir passasjerene en bedre reiseopplevelse. Disse medlemmer vil for øvrig minne om sitt forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 i Innst. 13 S (2009–2010) om å avvikle togmonopolet og åpne for konkurranseutsetting av alle jernbanestrekninger i Norge.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.