16.10.1 Post 85 (Ny) Utbytte

16.10.1.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 er det ikke budsjettert med utbytte fra Baneservice AS. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt og minoritetsinteresser) i 2009 ble på 41,4 mill. kroner. Resultatforbedringen har i stor grad sammenheng med sluttoppgjør fra Statens Pensjonskasse i forbindelse med overgang til ny kollektiv pensjonsordning fra 1. januar 2009. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper forvaltet av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Regjeringen foreslår et utbytte fra Baneservice AS for regnskapsåret 2009 på 20,4 mill. kroner.

Det foreslås å bevilge 20,4 mill kroner på kap. 5623 Utbytte fra Baneservice AS, post 85 Utbytte.

16.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiet og Høyre fremmet felles forslag i Innst. 13 S (2009–2010) om å selge Baneservice. Disse medlemmer viser til at begrunnelsen for dette var at staten gjennom eierskapet av Baneservice har en uheldig dobbeltrolle i forbindelse med anbudskonkurranser. Disse medlemmer viser videre til statsrådens svar på budsjettspørsmål 21 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 12. mai 2010 om estimert markedsverdi på Baneservice AS, der det kommer frem at markedsverdien i 2005 ble estimert til 80 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at et selskap i privat sektor neppe hadde blitt tappet for en økonomisk gevinst knyttet til overgang til ny kollektiv pensjonsordning.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.