16.8 Kap. 1370 Posttjenester

16.8.1 Post 70 Kjøp av post- og banktjenester

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre er av den oppfatning at Posten Norge i størst mulig grad skal bestemme hvilke tjenester selskapet selv ønsker å tilby sine kunder. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til oppslag i VG 21. april 2010 der konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge blant annet tar til orde for at Posten skal slutte å tilby banktjenester. Disse medlemmer viser til at Mejdell påpekte at bare 2 pst. av alle regninger blir betalt over skranke, mens Posten er pålagt å tilby banktjenester på 1 500 steder. Behovet som en gang lå til grunn for konsesjonskravene overfor Posten Norge om at de skal tilby banktjenester, er dermed etter disse medlemmers mening nå i stor grad blitt borte.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen oppheve konsesjonskravet til Posten Norge om plikten til å opprettholde fullverdige banktjenester.»

Disse medlemmer viser til departementets svar på budsjettspørsmål 18 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 12. mai 2010 om besparelser i 2010 ved fjernet konsesjonskrav overfor Posten Norge om å tilby banktjenester ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, der det i svaret kommer frem at opphevelse av konsesjonskravet ikke vil få budsjettmessige konsekvenser for revidert nasjonalbudsjett.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å redusere tilskuddet til kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester med 150 mill kroner.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 150 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

150 000 000

fra kr 497 000 000 til kr 347 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at flertallet bestående av regjeringspartiene la til grunn en videreføring av ordningen med statlige innkjøp i forbindelse med Stortingets behandling av St.meld. nr. 12 (2007–2008) Om verksemda til Posten Norge AS. Dette medlem er ikke uenig i at det i en viss utstrekning vil være kan være aktuelt å bevilge midler til kjøp av enkelte ulønnsomme posttjenester, men mener at Posten selv må finansiere en større del av dette over sitt eget budsjett, gitt den enerett Posten fortsatt har på en del lønnsomme områder. Dette medlem foreslår derfor å redusere bevilgningene med 100 mill. kroner hvilket også er i tråd med det dette medlem foreslo i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010. Dette medlem viser også til at det foreløpig er 287 mill. kroner som ikke er utbetalt under ordningen.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

100 000 000

fra kr 497 000 000 til kr 397 000 000»