16.7.1 Post 1 Kjørevegsavgift – merinntektsfullmakt

16.7.1.1 Sammendrag

Det foreslås en ny merinntektsfullmakt, slik at Jernbaneverkets merinntekter på kap. 4350, post 1 Kjørevegsavgift, kan nyttes under kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold og post 30 Investeringer i linjen, jf. forslag til romertallsvedtak. I dag er det en tilsvarende merinntektsfullmakt knyttet til kap. 4350, post 2 Salg av utstyr og tjenester mv. og post 6 Videresalg av elektrisitet til togdrift.

Godstog med aksellast over 25 tonn betaler kjørevegsavgift over kap. 4350 post 1. Trafikkbelastningen fra slike tunge godstog gir høy slitasje på infrastrukturen. Den foreslåtte merinntektsfullmakten gjør at Jernbaneverket kan bruke eventuelle merinntekter fra kjørevegsavgiften, som skyldes høyere trafikkbelastning enn forutsatt, til økt drift og vedlikehold, samt investeringer i infrastrukturen.

16.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak II. 2 under kapittel 23 Komiteens tilråding.