16.5.1 Post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre er bekymret for regjeringens arbeid med øvrig kollektivtrafikk. Regjeringen begynte forrige periode med å kutte i bevilgningene over belønningsordningen. Deretter ble bevilgningene økt som en følge av den brede enigheten om klimaforliket. I oppfølgingen vannet regjeringen belønningsordningen ut gjennom å inkludere overgang til sykkel og gange. Disse medlemmer ønsker økt overføring til sykling og gange velkommen, men stimulere til dette gjennom en egen ordning. Disse medlemmer vil peke på at det er nødvendig å trappe opp innsatsen innen kollektivtrafikken, og det er viktig at staten tar mer ansvar på dette området.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår derfor å doble overføringen over belønningsordningen med 320 mill. kroner. Dette gir rom for at flere byer kan omfattes av ordningen og at midlene også kan brukes i arbeidet med bybaner, noe dette medlem legger opp til. Dette medlem vil blant annet vise til at Bondevik II-regjeringen inntok en aktiv rolle i forhold til å få på plass en bybanesatsing i Bergen. Det finnes videre en rekke gode prosjekter som bør få et statlig bidrag slik som bybanen på Nord-Jæren, Kolsåsbanen, ny Fornebubane og bane til Akershus Universitetssykehus.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 429 100 000 til kr 529 100 000»

16.5.2 (NY)Post 61 Særskilt tilskudd til sykkel- og gangveier (belønningsordning for sykkel)

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er viktig å opprettholde en høy vegstandard med hensyn på trafikksikkerhet og fremkommelighet i byområdene og distriktene. Disse medlemmer har ingen tro på at det er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i byområdene, men det er nødvendig å intensivere arbeidet gang og sykkelveger og rassikring.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til en belønningsordning for kommunene til å satse på gang- og sykkelveger.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

61

(NY) Særskilt tilskudd til sykkel- og gangveier (belønningsordning for sykkel), bevilges med

50 000 000»

16.5.3 Post 62 (NY) Sikker skolebusstransport

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at ca. 200 000 barn må benytte skolebuss daglig, at setebelter mangler i mange av skolebussene, og at ca. 10 000 barn mangler sitteplass. Disse medlemmer mener at det er et paradoks at taxipassasjerer kan bli bøtelagt dersom de ikke bruker bilbelte, samtidig som barn blir tvunget til å stå i midtgangen på en skolebuss uten noen form for sikring. Disse medlemmer viser til at denne problemstillingen ble tatt opp i Dokument 8:65 S (2009–2010) om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport, der de følgende konkrete forslag ble fremmet:

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre påbud om setebelte i alle busser, med unntak av de bussene som klart er definert som typiske bybusser, og som kun benyttes i byområder.

  • 2. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag til endringer i vegtrafikkloven, slik at det blir forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss. Merkostnadene dette vil påføre dem som har ansvaret for transporten, foreslås innarbeidet i revidert nasjonalbudsjett for 2010.

  • 3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles høyere krav til uniformering av skolebusser, og at det som et minimum påses at kjøretøyforskriften følges.

Disse medlemmer viser til at transport- og kommunikasjonskomiteen avga Innst. 292 S (2009–2010) til saken 1. juni 2010, der disse medlemmer i tillegg til forslagene i Dokument 8:65 S (2009–2010) fremmet forslag om følgende:

«Stortinget ber regjeringen innføre en overgangsordning, hvor det legges opp til å benytte positive virkemidler for å fremskynde utskiftingstakten av busser som i dag ikke har setebelter, og som benyttes til offentlig transport.»

Disse medlemmer påpeker at forslagene i Dokument 8:65 S (2009–2010) har budsjettmessige konsekvenser innenfor 2010-budsjettet.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 30 mill. kroner, tilsvarende en økning på 30 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

62

(NY) Sikker skolebusstransport, bevilges med

30 000 000»

16.5.4 Post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

16.5.4.1 Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1330 post, 70 Kjøp av persontransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes, foreslås økt med 26,2 mill. kroner til kompensasjon for innbetaling til næringslivets NOx-fond.

I St.prp. nr. 24 (2008–2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet ble det redegjort for forhandlingene med Hurtigruten ASA om en tilleggsavtale, jf. Innst. S. nr. 92 (2008–2009). Tilleggsavtalen omfatter bl.a. kompensasjon for innbetaling til næringslivets NOx-fond og en generell kompensasjon.

Senest i sammenheng med behandlingen av Prop. 50 S/Innst. 74 S (2009–2010) ble det bevilget 5,9 mill. kroner som kompensasjon for innbetalinger fra Hurtigruten ASA til NOx-fondet for første halvår 2009.

Kompensasjon for Hurtigruten ASAs innbetaling til NOx-fondet skal i tråd med tilleggsavtalen utbetales etterskuddsvis perkvartal for 2010. Kompensasjonsbehovet for selskapets innbetaling til NOx-fondet for andre halvår 2009 og de tre første kvartalene i 2010 er anslått til 19 mill. kroner.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 67/Innst. S. nr. 355 (2008–2009) ble det bevilget 7,2 mill. kroner som kompensasjon for innbetaling til NOx-fondet for andre halvår 2008. Ved en feil ble dette beløpet ikke utbetalt i 2009. Det foreslås at beløpet bevilges på nytt.

Tilleggsavtalen som ble inngått mellom Hurtigruten og staten for resten av den reviderte avtaleperioden, legger opp til en generell kompensasjon i tråd med føringene i St.prp. nr. 24/Innst. S. nr. 92 (2008–2009). En eventuell utbetaling av den generelle kompensasjonen for 2009 kan først skje etter at regnskapet for det statlige kjøpet for dette året foreligger og er vurdert opp mot premissene. Dette arbeidet er ikke avsluttet. Dersom det er behov for det, vil regjeringen komme tilbake til saken i forbindelse med nysalderingen.

16.5.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ber regjeringen legge til rette for statlig kjøp av beredskapstjenester innenfor oljevern og slepeberedskap av aktører som Redningsselskapet og Hurtigruten.

16.5.5 Post 75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser

16.5.5.1 Sammendrag

For 2010 er det bevilget 20 mill. kroner til ordningen. Arbeidet med den nærmere praktiske utformingen av ordningen og behovet for avklaring av forholdet til statsstøtteregelverket gjør at ordningen ikke kan komme i gang før tidligst 1. oktober 2010. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 1330, post 75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, reduseres med 15 mill. kroner.

16.5.5.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker lavere nybilavgifter og lavere drivstoffavgifter i hele landet. Disse medlemmer viser til sitt forslag om å kutte avgifter på drivstoff med 50 øre pr. liter i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2010, og at dette ville ha utgjort vesentlig mer pr. liter enn regjeringens forslag om å kompensere distriktene for forskjeller i drivstoffprisene. Disse medlemmer tar til etterretning at regjeringen fortsatt ikke har greid å få på plass en ordning som er i tråd med statsstøtteregelverket, og påpeker at avgiftskutt ikke ville ha vært rammet av dette.

Komiteens medlem fra Venstre peker på at dette medlem allerede ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 pekte på at en kompensasjonsordning til distriktene for å utjevne forskjellene i drivstoffprisene ikke er avklart i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk og at bevilgningen der ikke var noe annet enn symbolpolitikk for å late som om man oppfylte et valgløfte som ikke var realistisk. Dette medlem viser videre til at det tidligere har eksistert en slik ordning, men at denne ble avskaffet da det ikke var mulig å spore noen ønsket effekt av ordningen. Dette medlem er fortsatt mot at det bevilges penger til en ordning som ikke kan bli noe annet enn symbolpolitikk.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med

20 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 0»

16.5.6 Post 90 (NY) Vedlikeholdsfond

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt representantforslag Dokument 8:89 S (2009–2010) om en nasjonal investeringsplan for stamveinettet for perioden 2011–2019 med en investeringsramme på 200 mrd. kroner. Disse medlemmer viser til at forslaget tar til orde for at en slik plan skal legges frem senest høsten 2010, og påpeker at det vil være urealistisk å få igangsatt prosjekter raskere enn dette, jf. NTP- spm. 42 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 14. mai 2010. Disse medlemmer viser til at forslaget i Dokument 8:89 S (2009–2010) er en oppfølging av Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal Transportplan jf. Innst. S. nr. 300 (2008–2009) som inneholdt følgende bevilgningsforslag:

Ramme for FrPs NTP

totalbeløp

byggetid

2010–2034

2010–2019

Riksveiinvesteringer

275

25

275 mrd.

200 mrd.

Opprustning av øvrige riksveier

225

25

225 mrd.

90 mrd.

Rassikring

1

årlig

25 mrd.

10 mrd.

Jernbaneinvesteringer

90

15

90 mrd.

60 mrd.

Storbypakke

100 mrd.

100 mrd.

Trafikksikkerhet

1

årlig

25 mrd.

10 mrd.

Kollektiv

1

årlig

25 mrd.

10 mrd.

Riksveiferjer

3

årlig

75 mrd.

30 mrd.

Drift og vedlikehold veier

5

årlig

125 mrd.

50 mrd.

Låneordning ekstraprosjekt

2

50 mrd.

20 mrd.

Total FrPs tillegg til NTP

1 015 mrd.

580 mrd.

Regjeringens forslag til NTP 2010-2019

805 mrd.

322 mrd.

Totalsum FrPs NTP

1 820 mrd.

902 mrd.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er nødvendig å etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål for å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet. Dette fondet skal være på 50 mrd. kroner, og avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål på 50 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet.»

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

90

(NY) Vedlikeholdsfond, bevilges med

50 000 000 000»