16.4.1 Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.

16.4.1.1 Sammendrag

Vinteren 2009/2010 var preget av langvarige kuldeperioder, også i deler av landet som normalt har lite kulde. For å forhindre at dette medfører forverret tilstand på vegdekkene foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1320, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., med 70 mill. kroner.

16.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at selv om det i vinter har vært mest oppmerksomhet på jernbane, er det kjent at behovet for økt vedlikehold er stort også på vegsiden.

Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, er derfor glad for at regjeringen har økt bevilgningsnivået til vedlikehold, og støtter regjeringens forslag om tilleggsbevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som blant annet vil bidra til ytterligere 50 km nytt asfaltdekke i 2010. Dette kommer i tillegg til de 800 km som allerede er planlagt og som ligger i saldert budsjett for 2010. Dette flertallet mener det fremdeles er viktig å holde fullt trykk på å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på vegvedlikeholdet, slik at man både bedrer trafikksikkerhet og framkommelighet.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at regjeringens tilleggsbevilgning på 70 mill. kroner til asfaltering for å bøte på kuldeperioden er meget beskjeden, og viser til at dette tilsvarer under 100 km med asfalt på et offentlig veinett som ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er på 93 244 km. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal Transportplan i Innst. S. nr. 300 (2008–2009), samt oppfølgingen av dette i Innst. 13 S (2009–2010) til statsbudsjettet for 2010. Disse medlemmer ønsker å øke bevilgningen til asfaltering med 150 mill. kroner utover regjeringens ramme.

Disse medlemmer viser til statsrådens svar på budsjettspørsmål nr. 16 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 11. mai 2010, der det kommer frem følgende tabell for utviklingen av vedlikeholdsetterslepet på riksveiene:

Etterslep riksveier, mrd. 2010-kroner

2005

16,7

2006

17,2

2007

17,9

2008

18,9

2009

19,2

* Svar på spm. 16 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 11. mai 2010

Disse medlemmer viser til at trafikksikkerhet på vei er et samspill mellom fører, bil og vei. Disse medlemmer påpeker at veistrekninger i Østfold og Akershus som tidligere har vært omtalt som dødsveier, er i dag noen av de sikreste veiene i landet. Disse medlemmer påpeker at 33 pst. av dem som døde på norske veier i 2008 døde i møteulykker, 38 pst. døde i utforkjøringer og 9 pst. døde i kryssulykker. Disse medlemmer viser til at midtrekkverk forhindrer møteulykker, at autovern og sikkerhetssoner forhindrer utforkjøringer, og at gode veikryss forhindrer kryssulykker. Det er derfor ikke overraskende at leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, flere ganger har påpekt at motorveiutbygging på en ulykkesstrekning reduserer antall dødsulykker med 80–90 pst. Disse medlemmer viser til at midtdelere er et godt alternativ til motorvei på mindre trafikkerte strekninger, og disse medlemmer vil på denne bakgrunn øremerke en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner til nye midtdelere. Disse medlemmer er samtidig bekymret over at ungdom er overrepresentert i ulykkesstatistikken, og disse medlemmer ønsker derfor å øremerke en tilleggsbevilgning til forebyggende arbeid på 5 mill. kroner rettet mot trafikksikkerhetsarbeid blant ungdom.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 185 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 255 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

255 000 000

fra kr 6 178 600 000 til kr 6 433 600 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til vinterens herjinger med norske veier som har skapt et prekært behov for ekstraordinære vedlikeholdsmidler. Disse medlemmer mener det er viktig at lokalsamfunn og enkeltdistrikter ikke blir skadelidende som følge av en uvanlig kald vinter. Disse medlemmer foreslår derfor at det bevilges 200 mill. kroner til utbedring av veiene etter vinterens ødeleggelser.

Disse medlemmer mener det er nødvendig å etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål for å møte utfordringene med det store, ordinære etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet. Dette fondet skal være på 50 mrd. kroner, og avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger. Fjorårets foreslåtte fond ville gitt en avkastning på årets budsjett på ca. 2 mrd. kroner til veivedlikehold.

Disse medlemmer viser til forslag om etablering av vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner i avsnitt 16.5.5.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 270 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

270 000 000

fra kr 6 178 600 000 til kr 6 448 600 000»

16.4.2 Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

16.4.2.1 Sammendrag

Skatt Sør har revurdert beregningsmetoden for merverdiavgift i OPS-prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand. Merverdigrunnlaget for anleggsperioden er endret, og merverdiavgiften er etterberegnet. Merverdiavgiften øker med om lag 59 mill. kroner. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1320, post 29 Vederlag til OPS-prosjekter, med 59 mill. kroner.

16.4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er opptatt av å finne nye løsninger som kan gi raskere og mer rasjonell utbygging, drift og vedlikehold av anlegg innenfor samferdselssektoren. Disse medlemmer ser at regjeringens varslede modell for bygging av infrastruktur, «prosjektfinansiering», er skrinlagt. Disse medlemmer mener dette gjør det enda viktigere å jobbe videre med bygging av vei gjennom offentlig–privat samarbeid (OPS).

For 2010 ønsker disse medlemmer å igangsette følgende strekninger som OPS-prosjekter: E18 Akershus–Svenskegrensen, rv. 7 Sokna–Ørgenvika, og E39 sør for Bergen (Rådal–Svegatjønn).

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å igangsette følgende 3 veiprosjekter som offentlig–privat samarbeid (OPS):

  • E18 Akershus–Svenskegrensen

  • Rv 7 Sokna–Ørgenvika

  • E39 sør for Bergen (Rådal–Svegatjønn)»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at samferdselsmessig infrastruktur skal finansieres av staten, og påpeker at offentlig privat samarbeid (OPS) kan gi god effekt ved bygging og drift av anlegg. Disse medlemmer påpeker at OPS først og fremst er et organiseringsverktøy, og ikke et finansieringsverktøy, og at bruk av OPS-løsning på ingen måte gjør bruk av bompengefinansiering nødvendig. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer viser til sitt forslag i Innst. 13 S (2009–2010) om statsbudsjettet for 2010, der disse medlemmer gikk inn for å investere 9 mrd. kroner i riksveier i 2010, gjennom direkte bevilgninger (656 mill. kroner), utenlandsbudsjett (1 mrd. kroner) samt investeringsramme for rentekompensasjon (19,27 mrd. kroner).

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker at det skal legges opp til å iverksettes 3–5 OPS-prosjekter årlig. Erfaringene fra de første OPS-prosjektene som er fullført er så gode, bl.a. med halvert byggetid og bedre kostnadskontroll, at modellen bør videreføres på egnede strekninger innenfor vei- og jernbaneutbygginger.

16.4.3 Post 30 Riksveginvesteringer

16.4.3.1 Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1320, post 30 Riksveginvesteringer med i alt 130 mill. kroner.

E39 Kvivsvegen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Framdriften for enkelte arbeider på dette prosjektet har blitt raskere enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Dette fører til at prosjektet vil få større utbetalinger i 2010 enn tidligere forutsatt. For å sikre rasjonell anleggsdrift og trafikkåpning høsten 2012 som forutsatt, foreslås bevilgningen til prosjektet økt med 80 mill. kroner.

Planlegging

Nasjonal transportplan 2010–2019 legger opp til en vesentlig økning i rammene til riksveginvesteringer. Dette innebærer økt behov for planleggingsmidler. Videre har arbeidet med konseptvalgutredninger vist seg mer omfattende enn lagt til grunn. For å sette Statens vegvesen i stand til å kunne gjennomføre prosjektene i Nasjonal transportplan 2010–2019, foreslås det å øke bevilgningen til planlegging med 50 mill. kroner.

16.4.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om statlig regulering av arealer til utbygging av motorvei på E18 Ørje–Oslo–Kristiansand–Stavanger og E6 Svinesund–Oslo–Trondheim–Steinkjer i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.»

Disse medlemmer viser til Dokument 8:89 S (2009–2010) om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan på 200 mrd. kroner for stamveinettet utover regjeringens planforslag i St.meld. nr.16 (2008–2009), der det blant annet tas til orde for at planprosessen avpolitiseres og bevilgningsvedtak gjøres bindende. Disse medlemmer viser til at forslaget særlig trekker frem stamveiene mellom de største byene, herunder E18/E39 Oslo–Kristiansand–Stavanger og E6 Oslo–Trondheim–Steinkjer. Disse medlemmer viser til at forslaget i Dokument 8:89 S (2009–2010) tar til orde for at en slik plan skal legges frem senest innen utgangen av 2010. Disse medlemmer viser til at det er svært få prosjekter som kan startes opp i 2010, fordi det ikke har blitt gjort tilstrekkelig med planleggingsarbeid. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til departementets svar på budsjettspørsmål 42 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 12. mai 2010 om mulig oppstart av nye motorveiprosjekter i 2010. Disse medlemmer vil derfor i denne omgang sette av 900 mill. kroner til eksisterende og nye riksveiprosjekter i 2010.

Disse medlemmer viser til at rask utbygging av et norsk motorveinett mellom de største byene vil kreve et omfattende planleggingsarbeid, og at regjeringen kun har iverksatt planlegging på et fåtall strekninger – herunder E18 Arendal–Tvedestrand. Disse medlemmer foreslår derfor å øke bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag til dette formål. Disse medlemmer vil øremerke 25 mill. kroner av dette til planlegging av prosjektet E18 Arendal–Tvedestrand. Disse medlemmer vil påpeke at rask utbygging og planlegging vil være langt enklere med statlig regulering, og viser til at E6 Minnesund ble forsinket med 10 år fordi Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet valgte å ikke bruke statlig regulering. Disse medlemmer viser til at man nå er i ferd med å komme i en lignende situasjon i forbindelse med ny E18, jf. skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1174 (2009–2010) fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud om E18 «Hanken» utenfor Hobøl.

Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 1000 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 1130 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

1 130 000 000

fra kr 5 110 400 000 til kr 6 240 400 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til den foreslåtte bevilgningsøkningen til Statens vegvesen på 50 mill. kroner til planlegging, samt Dokument nr. 15:1214 (2009–2010), skriftlig spørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad. Dette medlem viser til statsrådens svar der det fremgår at Samferdselsdepartementet er i dialog med Statens vegvesen om fordelingen av disse midlene og at departementet vil komme tilbake til fordelingen når det foreligger endelige avklaringer. Dette medlem mener det er svært viktig at nødvendige midler øremerkes Aust-Agder og E18 Arendal–Tvedestrand. Dette medlem forutsetter at det som et minimum øremerkes 10 mill. kroner til dette prosjektet for inneværende år som en startbevilgning.

16.4.4 Post 31 Rassikring, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer viser til sitt forslag i statsbudsjettet for 2010, jf. Innst. 13 S (2009–2010), der disse medlemmer foreslo 200 mill. kroner ekstra til rassikring, samt en investeringsramme for ny rentekompensasjonsordning på 977 mill. kroner til samme formål.

Komiteens medlem fra Venstre vil satse på bedre framkommelighet mellom regionene for å fremme verdiskaping, utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og for å dekke næringslivets transportbehov. Stamveinettet må opp på en standard som kreves for å sikre framtidig verdiskaping, og satsingen på rassikring må økes. Dette medlem foreslår derfor en økt bevilgning til rassikring på 40 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

40 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 890 000 000»

16.4.5 Post 32 (NY) Uforutsette skred og ras

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det denne våren har vært mange rashendelser og flomødeleggelser av infrastruktur, både når det gjelder vei- og jernbanenettet. Disse medlemmer vil samtidig vise til at lange perioder med vulkanaske fra Eyjafjallajökull har vist hvor sårbart Norge er når sterke naturkrefter er sving, og at Norge som land er svært avhengig av innenriks luftfart. Disse medlemmer ønsker derfor en egen pengepott knyttet til ødeleggelser på landbasert infrastruktur, og foreslår én budsjettpost til veinettet og én budsjettpost til jernbanenettet.

Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn å bevilge 100 mill. kroner, tilsvarende en økning på 100 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

32

(NY) Uforutsette skred og ras, bevilges med

100 000 000»

16.4.6 Post 36 E16 over Filefjell

Komiteens medlem fra Venstre viser til at arbeidet med ekstern kvalitetssikring av E16 over Filefjell ikke er ferdigstilt. Dette medlem vil avvente videre fremdrift med prosjektet inntil den endelige gjennomgangen foreligger, som et ledd i å legge til rette for god budsjettstyring og rasjonell framdrift. Dette medlem reduserer på denne bakgrunn post 36 med til sammen 76 mill. kroner i forhold regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen:

36

E16 over Filefjell, kan overføres, nedsettes med

76 000 000

fra kr 132 000 000 til kr 56 000 000»

16.4.7 Post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

16.4.7.1 Sammendrag

Rentekompensasjonen for transporttiltak i fylkene beregnes tilsvarende rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg med basis i et serielån i Husbanken med 20 års løpetid. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 foreslås det derfor at bevilgningen på kap. 1320, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, reduseres med 3 mill. kroner, fra 28 mill. kroner til 25 mill. kroner.

16.4.7.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene med 3 mill. kroner grunnet lavere rente enn forventet, samtidig som investeringsrammen på 2 mrd. kroner årlig holdes konstant. Disse medlemmer viser til at midlene isteden kunne ha blitt brukt til å øke investeringsrammen for 2010 med 12 pst., ved at investeringsrammen som infases økes med 240 mill. kroner.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

16.4.8 Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

16.4.8.1 Sammendrag

Selskap som har inngått miljøavtale med staten og meldt seg inn i NOx-fondet før 1. juli 2008, er fritatt for NOx-avgift. Samferdselsdepartementet har foretatt en nærmere gjennomgang av ferjedriftens behov for kompensasjon som gjelder NOx-avgift. For den delen av ferjedriften som staten fortsatt har ansvaret for, og for ferjer i det nye fylkesvegnettet, viser gjennomgangen et lavere kompensasjonsbehov. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, med 700 000 kroner og bevilgningen på kap. 572, post 60 Innbyggertilskudd, med 9,9 mill. kroner, jf. omtale under Kommunal- og regionaldepartementet.

Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til behovet for kompensasjon som gjelder NOx-avgift også i forbindelse med budsjettet for 2011.

Endring av fullmaktsgrense

Samferdselsdepartementet har i 2010 fullmakt til å forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 450 mill. kroner.

I forbindelse med den særlig krevende situasjonen for verft og utstyrsleverandører foreslår regjeringen at fullmakten for den årlige rammen økes med 10 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. Dette vil kunne sikre anskaffelse av fire gassdrevne ferjer for samband i Vestfjorden (Nordland).

CO2-avgift på gass

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 2,72 mill. kroner til kompensasjon for energiavgift på gass for riksvegferjer over kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester og 0,1 mill. kroner til kompensasjon for energiavgift på gass for fylkesvegferjer over fylkeskommunenes frie inntekter. Regjeringen foreslår i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 å innføre en CO2-avgift på gass med virkning fra 1. juli 2010, som innebærer at energiavgiften på gass ikke blir innført. Det tas også sikte på at gass til bruk i innenriks sjøfart, herunder i fylkes- og riksvegferjedriften, blir fritatt for avgiften. Fritaket for innenriks sjøfart er likevel avhengig av at ESA ikke har innvendinger. Dersom det ikke blir fritak for innenriks sjøfart, legges det opp til kompensasjon for CO2-avgift på gass for fylkes- og riksvegferjer. Regjeringen vil komme tilbake til ev. bevilgningsmessige konsekvenser ifm. nysalderingen av statsbudsjettet for 2010.

16.4.8.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XIII under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet påpeker at riksveiferjene utgjør en integrert del av det nasjonale riksveinettet, og er en avgjørende faktor i næringslivets transportkostnader. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til sitt forslag i Dokument nr. 8:54 (2006–2007) om prøveprosjekt med gratis riksveiferjer. Disse medlemmer viser til at regjeringen grunnet en gjennomgang av ferjeselskapenes innbetalinger til NOx-fondet, ønsker å redusere bevilgningen med 700 000 kroner, samt redusere bevilgningen på kap. 572 post 60 Innbyggertilskudd med 9,9 mill. kroner. Disse medlemmer ønsker å gå imot dette, og at midlene isteden forutsettes brukt til styrking av ferjetilbudet.

Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til at det den siste tiden har vært en lang rekke oppslag i lokale medier om ferjetrøbbel, maskinhavari, kø, frustrasjon og sinte lokalpolitikere. Disse medlemmer vil særlig bruke disse medlemmers ekstrabevilgning til riksferjene til å sette inn ekstra ressurser på strekninger med betydelige gjenståingsproblemer.

Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 49,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

49 300 000

fra kr 436 000 000 til kr 485 300 000»

Disse medlemmer viser til at Vegdirektoratet øremerket tilskudd til lærlingplasser innen matros- og motorfag på riksveiferjene, men at dette tilskuddet ifølge statsrådens svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1060 (2009–2010) nå tas inn i rammeoverføringen til fylkeskommunene for de strekningene som tidligere har benyttet seg av ordningen med lærlingtilskudd. Disse medlemmer tolker dette i retning av at fylkene kan prioritere disse midlene til andre formål som for eksempel bygging av nye fylkeshus og opprettelse av egne fylkeskontorer i Brüssel.

Disse medlemmer ønsker å opprettholde ordningen med lærlinger på ferjene, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny kompensasjonsordning for bruk av lærlinger på fylkesvegferjesamband i løpet av høsten 2010.»

Disse medlemmer viser til egen merknad om CO2-avgift på gass under kap. 4 over.