16.3.1 Post 70 Driftsutgifter

16.3.1.1 Sammendrag

Luftfartstilsynet skal fra 1. juli 2010 overta tilsynsmyndigheten for flygende personell i sivil luftfart fra Arbeidstilsynet. For å kompensere Luftfartstilsynet for de nye arbeidsoppgavene foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Luftfartstilsynet i 2010 tilsvarende halvårsvirkningen av ett årsverk inklusiv sosiale kostnader og administrasjonskostnader. Bevilgningen til Arbeidstilsynet foreslås redusert tilsvarende, jf. omtale under Arbeidsdepartementet, kap. 640 Arbeidstilsynet, post 1 Driftsutgifter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 1313 post 1 Driftsutgifter, med 500 000 kroner.

16.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.