16.2 Kap. 1310 Flytransport

16.2.1 Post 71 (NY) Kompensasjon vulkanaske

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til representantforslag Dokument 8:119 S (2009–2010) om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island. Disse medlemmer viser til at bakgrunnen for forslaget var at flyforbudet over store deler av Europa som ble forårsaket av vulkanen Eyjafjallajökull har fått dramatiske konsekvenser for flytrafikken, og har satt både reisende og flyselskapene i en svært vanskelig situasjon. Disse medlemmer viser til at forslaget ble hurtigbehandlet direkte i Stortinget 27. april 2010 uten forutgående komitébehandling, og at forslaget kun fikk Fremskrittspartiets stemmer ved votering. Disse medlemmer viser til at regjeringen har omtalt flyselskapenes tap knyttet til askesituasjonen i Prop. 127 S (2009–2010) «ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område» istedenfor i revidert nasjonalbudsjett, antagelig grunnet et ønske om å unngå publisitet knyttet til at regjeringen konkluderer med at flyselskapene ikke skal få kompensasjon. Disse medlemmer understreker at det er viktig at staten ved en slik målrettet avgiftslettelse sørger for ordninger som ivaretar flyplasser som er finansiert på en annen måte en Avinor-systemet som Rygge og Torp, og at flyselskapene likebehandles. Disse medlemmer viser til departementets svar på budsjettspørsmål nr. 12 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 11. mai 2010 om fritak for landingsavgifter i tråd med Dokument 8:119 S (2009–2010) for perioder der vulkanen Eyjafjallajökull skaper en uavklart situasjon, der det estimeres med et tap bare hos Avinor alene på 320 til 400 mill. kroner. Disse medlemmer foreslår i første omgang å bevilge 200 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 200 mill. kroner, tilsvarende en økning på 200 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1310

Flytransport

71

(NY) Kompensasjon vulkanaske, bevilges med

200 000 000»