16.1 Kap. 1301 Forskning og utvikling mv.

16.1.1 Post 50 Samferdselsforskning, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre vil peke på behovet for at det utvikles og legges til rette for en mer miljøvennlig vegtrafikk. Det er særlig viktig å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi og miljøvennlige drivstoff. Regjeringen Bondevik II trappet regelmessig opp bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff. Dette medlem foreslår å øke bevilgningene til formålet med 20 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1301

Forskning og utvikling mv.

50

Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 192 600 000 til kr 212 600 000»