15.10 Kap. 5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

15.10.1 Post 71 Totalisatoravgift

15.10.1.1 Sammendrag

Totalisatoravgift avregnes og innbetales ukentlig. For å oppnå en administrativ forenkling ønsker Norsk Rikstoto å samordne innbetaling av totalisatoravgift med terminene for innbetaling av merverdiavgift. Dette vil medføre en periodiseringseffekt på om lag 15 mill. kroner for budsjettåret 2010 ved at påløpt avgift for november og desember først vil bli innbetalt i 2011. Bevilgningen på kap. 5576 post 71 foreslås derfor redusert med 15 mill. kroner.

15.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.