15.11 Kap. 5652 Innskuddskapital i Statskog

15.11.1 Post 85 Utbytte

15.11.1.1 Sammendrag

Utbyttepolitikken for Statskog SF er omtalt i St.prp. nr. 1 (2001–2002). Vedtak om utbytte blir gjort på ordinært foretaksmøte i løpet av første halvår etter resultatåret. Ordinært utbytte blir satt til 75 pst. av årsresultatet inntil utbyttet tilsvarer statens innlånsrente multiplisert med den gjennomsnittlige bokførte egenkapitalen til konsernet.

I Prop. 1 S (2009–2010) er utbyttet fra Statskog anslått til 5 mill. kroner. Statskog hadde i 2009 et resultat på 27,9 mill. kroner. Den gjennomsnittlige bokførte egenkapitalen var på 295,9 mill. kroner, og statens innlånsrente er 3,42 pst. Utbyttepolitikken gir dermed grunnlag for et utbytte på 10,1 mill. kroner, dvs. en økning på 5,1 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på kap. 5652 post 85 økt med 5,1 mill. kroner.

15.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.