15.12.1 Eiendomssalg

15.12.1.1 Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet har i 2010 fullmakt til å selge eiendom for inntil 8 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2009–2010). I inneværende år mottar staten ved Landbruks- og matdepartementet oppgjør for salg av eiendommen Kise i Ringsaker kommune på 5,5 mill. kroner. I tillegg er eiendommen Møystad i Hamar kommune nylig solgt. Forventede inntekter overstiger Landbruks- og matdepartementets gjeldende salgsfullmakt på 8 mill. kroner. Det foreslås derfor å øke salgsfullmakten til 13 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Landbruks- og matdepartementet er utover dette i ferd med å selge statens eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune. Det er inngått en opsjonsavtale med Backe Mallin Utvikling AS som vil innebære salgsinntekter for staten når endelig reguleringsplan for området er vedtatt i løpet av 2010. I tillegg til usikkerhet omkring endelig pris, er det varslet to refusjonskrav fra Skedsmo kommune, som gjelder en rundkjøring og adkomstvei til det arealet som er under regulering. For å gjennomføre opsjonsavtalen, samt dekke refusjonskrav fra kommunen, foreslås det en særskilt salgsfullmakt for Kjeller. Det fremmes også forslag om fullmakt fra Stortinget til å benytte salgsinntekter til å dekke refusjonskrav som eventuelt skulle komme i løpet av året. Det vises til forslag til romertallsvedtak.

15.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XVII under kapittel 23 Komiteens tilråding.

15.12.2 Innkjøp av Giesesalt

15.12.2.1 Sammendrag

Forurensingen etter atomulykken i Tsjernobyl skaper fortsatt problemer for beitebruket i enkelte steder i Midt-Norge. For å motvirke dette benyttes stoffet Giesesalt som reduserer opptaket av radioaktivt cesium i dyr på beite. Mangel på Giesesalt i fôr kan føre til at slaktet ikke kan nyttes som mat. Stoffet kjøpes inn av norske myndigheter ved Statens landbruksforvaltning.

Giesesalt har vært godkjent av EU, men en ny forordning fastslår at stoffer godkjent etter gammelt direktiv må søkes revurdert etter nytt regelverk innen november 2010. Det er vesentlige kostnader knyttet til godkjenningsprosessen. Siden stoffet er uten patentbeskyttelse ønsker søker en avtale som sikrer produsenten inndekning for kostnader til søknad om godkjenning. Eventuell godkjenning vil ha en varighet på ti år.

På denne bakgrunn foreslås det at Statens landbruksforvaltning gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Giesesalt for en periode på inntil 6 år, jf. forslag til romertallsvedtak. Innkjøpet finansieres over kap. 1143 post 73. Utgiftene til innkjøp av Giesesalt er anslått til om lag 4 mill. kroner annet hvert år.

15.12.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XII under kapittel 23 Komiteens tilråding.