14.2.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til de store utfordringene som havbruksnæringen har når det gjelder lakselus. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til forskning med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag for å bidra til å sikre en bærekraftig havbruksnæring.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 18 000 000»

14.2.2 Post 71 Tilskudd til utviklingstiltak

14.2.2.1 Sammendrag

Det fremmes forslag om å redusere bevilgningen på posten med 1 mill. kroner i 2010, mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1000 post 71 Tilskudd til kystkultur.

14.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre er kjent med at Mattilsynet har besluttet å overføre ansvaret for overvåking av lakselus på villfisk fra NINA til Havforskningsinstituttet. Etter det dette medlem er kjent med fungerer dagens program svært godt. Programmet har høy troverdighet, blant annet på grunn av organiseringen og det gode samarbeidet mellom deltakende forskningsinstitusjoner. En omorganisering kan derfor svekke programmets troverdighet, hevdes det. Dette medlem merker seg at overføring av dette ansvaret – fra NINA til Havforskningsinstituttet – reiser flere prinsipielle spørsmål, og vil uttrykke sin skepsis til dette.