14.3.1 Post 1 Driftsutgifter

14.3.1.1 Sammendrag

Fiskeridirektoratet avdekket høsten 2007 en rekke overskridelser av biomasseregelverket, og det ble ilagt ni overtredelsesgebyrer på til sammen om lag 30 mill. kroner. Av dette ble ett gebyr på 1,025 mill. kroner innbetalt i 2009. Øvrige gebyrer er ikke innbetalt.

Sivilombudsmannen avga en uttalelse i november 2009 der det ble uttrykt tvil om Fiskeridirektoratets ileggelse av gebyr var i tråd med Grunnloven § 96. Fiskeri- og kystdepartementet kom etter en ny vurdering til at bestemmelsen settes til side, og at de vedtak som allerede er fattet må oppheves. Selskapet som allerede har betalt inn gebyret har derfor krav på å få dette tilbakebetalt inklusive renter.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å øke bevilgningen under kap. 1030 post 1 med 1,05 mill. kroner i 2010.

14.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.