14.1.1 Post 71 Tilskudd til kystkultur

14.1.1.1 Sammendrag

Det fremmes forslag om å øke bevilgningen på posten med 1 mill. kroner i 2010 for å dekke Fiskeri- og kystdepartementets bidrag til et prosjekt som skal gi en samlet, historisk framstilling av norsk fiskerihistorie. Økningen motsvares av en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 1023 post 71.

14.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.