13.5.1 Post 50 Tilskudd

13.5.1.1 Sammendrag

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen for verft og utstyrsleverandører foreslås bevilgningen til Norges forskningsråd økt med 20 mill. kroner for å styrke innovasjonsprogrammet MAROFF (Maritim virksomhet og offshore operasjoner). MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringene i Norge.

I lys av den rådende markedssituasjonen i næringen er dette en velfungerende støtteordning som bidrar til å bedre bedrifters omstillingsevne og sikre kompetansearbeidsplasser i næringen, både i bedrifter og forskningsinstitusjoner.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt med 20 mill. kroner, fra 1 307 til 1 327 mill. kroner.

13.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at Forskningsrådets innovasjonsprogram Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er rettet mot bredden i norsk næringsliv, og at programmet får gode skussmål fra næringslivet. Disse medlemmer konstaterer at en økning fra krisepakken i februar 2009 ikke ble forlenget i budsjettet for 2010, noe som innebar at Norges forskningsråd dagen etter budsjettfremleggelsen måtte avlyse utlysningen på 50 mill. kroner til prosjekter som var gryteferdige fra forskningen og industrien selv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt.

Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 70 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

70 000 000

fra kr 1 307 000 000 til kr 1 377 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke betydningen av en målrettet satsing på næringsrettet forskning. Særlig de brukerstyrte ordningene har vist seg å utløse store investeringer fra næringslivet, og evalueringene av den brukerstyrte prosjektporteføljen viser at den samlet gir god bedriftsøkonomisk lønnsomhet, og at de samfunnsøkonomiske gevinstene antas å være enda større.

Dette medlem viser til at Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) ble initiert av regjeringen Bondevik II og hadde sitt første virksomhetsår i 2006. BIA er nå et av Forskningsrådets største program og en av norsk næringslivs viktigste samarbeidspartnere. 50 pst. av FoU-investeringene i Norge gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde. Dette medlem viser til at statsbudsjettet for 2010 innebar at det ikke ble utlyst midler til nye prosjekter høsten 2009, og at flere prosjekter måtte legges på is. Dette medlem vil styrke BIA slik at flere prosjekter kan realiseres, og foreslår på denne bakgrunn å bevilge 50 mill. kroner til formålet.

Dette medlem mener videre det er et betydelig potensial for FoU knyttet til arbeidskraftsbesparende teknologi til bruk i offentlig sektor, og særlig i helsesektoren. Dette vil øke effektiviteten i sektoren, og dermed bedre både behandlingskapasitet og ikke minst frigjøre tilstrekkelig antall hender som det er og vil bli behov for i tiden som kommer. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 25 mill. kroner slik at det kan igangsettes et program for forskning på arbeidskraftsbesparende teknologi i helsesektoren, med en ramme på 25 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 307 000 000 til kr 1 402 000 000»