13.4.1 Post 73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

13.4.1.1 Sammendrag

Ordningen skal sikre maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk og i tillegg bidra til at norske rederier gis konkurransedyktige rammevilkår i forhold til vilkårene i andre land. Tilskuddsordningen omfatter:

  • Prosentvis tilskudd (9,3 eller 12 pst.) til skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

  • Nettolønnsordning for bemanningen som omfattes av skipenes alarminstruks på passasjerskip (ferger) i utenriksfart i NOR.

  • Nettolønnsordning for skip i petroleumsvirksomhet i NOR (offshorefartøy).

  • Nettolønnsordning for øvrige fartøy i NOR (lasteskip, brønnbåter, passasjerskip og slepebåter).

  • Nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen på hurtigruteskip som betjener strekningen Bergen–Kirkenes.

Den vedtatte bevilgningen på 1 750 mill. kroner i saldert budsjett 2010 er basert på at det samlet vil være om lag 11 300 refusjonsberettigede sjøfolk under ordningen i 2010 og antatt lønnsregulering i 2010. Videre er det lagt til grunn videreføring av innretningen for ordningen som ble innført fra 2. halvår 2008, med en begrensning i refusjonsutbetalingen pr. sysselsatt på 198 000 kroner pr. år. På grunnlag av ny informasjon fra de siste terminene foreslås bevilgningen redusert med 50 mill. kroner, fra 1 750 til 1 700 mill. kroner.

13.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener norske sjøfolk er en svært viktig ressurs for norsk sjøfartsnæring, og at det er viktig å sørge for at sentral kompetanse har tilhørighet til Norge.

Disse medlemmer viser til at regjeringen, på grunnlag av ny informasjon fra de siste terminene, foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner. Disse medlemmer mener det er viktig med ordninger som bidrar til å opprettholde nivået på landets maritime kompetanse, og mener derfor at nettolønnsordningen bør bestå. Imidlertid har ordningen en konkurransevridende effekt, og disse medlemmer mener derfor det er riktig å begrense ordningen noe, slik også regjeringen gjør i sitt forslag. Disse medlemmer foreslår derfor å begrense refusjonsutbetalingen pr. sysselsatt til 120 000, noe som gi en besparelse for 2010 på 135 mill. kroner. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 135 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 185 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

185 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 565 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til regjeringen Bondevik IIs forslag om å innføre kompetansemodellen for nettolønnsordningen. Dette medlem foreslår at kompetansemodellen innføres og at det settes et tak på utbetalingene tilsvarende innslagspunktet for toppskatten.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

416 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 334 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener at den sjøfartskultur som er utviklet over mange år både innenriks og utenriks, må sikres gjennom gode skatte- og avgiftsordninger. Disse må være konkurransedyktige nok til at norsk skipsfart forblir en viktig del av norsk næringsliv. Det må imidlertid ikke være slik at skatteordningene blir så gunstige for en næring, at de utkonkurrerer andre næringer som driver med lignende aktivitet. Dette medlem mener derfor at nettolønnsordningen for sjøfolk må avvikles fordi den oppfattes som urettferdig for landbasert reiseliv langs kysten og for fiskerinæringen og fordi dette er midler som kunne vært brukt bedre på andre samfunnsområder.

Dette medlem viser videre til at Econ Pöyry i en nylig framlagt rapport konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dette medlem viser videre til at hovedbegrunnelsen for ordningen er at «alle andre» har den. Dette medlem tror at ordningen vil bli avviklet i en rekke land dersom Norge og/eller andre land tar et første skritt. Dette medlem oppfordrer derfor næringsministeren til snarest å ta et initiativ til at ordningen avvikles i de fleste land, slik at konkurranseforskjellen fortsatt blir lik mellom norske og andre sjøfolk.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

610 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 140 000 000»