13.17.1 Post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

13.17.1.1 Sammendrag

Midler som Innovasjon Norge ikke har bundet opp ved tilsagn om lån eller garantier innen utgangen av et år, skal tilbakeføres til statskassen påfølgende budsjettår. Videre skal også annullerte eller reduserte tilsagn ved utgangen av det tredje året etter at tilsagn er gitt, tilbakeføres. På grunnlag av regnskapet for 2009 for Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsordning vil det bli tilbakeført i underkant av 8,7 mill. kroner i 2010. Tilbakeføringen er i hovedsak knyttet til annullerte eller reduserte tilsagn i 2006.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt med 3,7 mill. kroner, fra 5 til 8,7 mill. kroner.

13.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.17.2 Post 70 Låne- og garantiprovisjoner

13.17.2.1 Sammendrag

Innovasjon Norge skal betale en låneprovisjon på 0,4 pst. p.a. for innlån fra statskassen som benyttes til å finansiere utlånene under låneordningene. Provisjonssatsen for statens garantiansvar for innlånsmassen er også satt til 0,4 pst. p.a. Provisjonene beregnes og innbetales etter utgangen av året. Låne- og garantiprovisjon for 2009 som innbetales i 2010, ble på 44,3 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt med 4,3 mill. kroner, fra 40 til 44,3 mill. kroner.

13.17.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.