13.18.1 Post 81 (Ny) Rentemargin, innovasjonslåneordningen

13.18.1.1 Sammendrag

Innovasjon Norges innovasjonslåneordning finansieres ved innlån fra statskassen, hvor renten følger statspapirer med tilsvarende løpetid. Ordningens administrasjonskostnader dekkes normalt av rentemarginen mellom innlån og utlån. Nettobeløpet, etter at administrasjonskostnadene er dekket, skal tilbakeføres statskassen påfølgende år. Netto rentemargin for 2009 med utbetaling i 2010 ble budsjettert til null.

På grunn av en betydelig økning i lånerammer for 2009 og raskere utbetaling av store lånetilsagn enn det som tidligere har vært normalt ble rentemarginen i 2009 langt større enn ventet. Det foreslås derfor en bevilgning på 14,1 mill. kroner under posten.

13.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.18.2 Post 85 (Ny) Utbytte, lavrisikolåneordningen

13.18.2.1 Sammendrag

Utbyttet fra lavrisikolåneordningen er fastsatt til 75 pst. av årsresultatet, men begrenset oppad til statens gjennomsnittlige innlånsrente multiplisert med innskuddskapitalen på 619,8 mill. kroner. Innlånsrenten beregnes på bakgrunn av renten på 5-års statsobligasjoner. Årsresultatet ble langt høyere enn forventet på grunn av vesentlig høyere netto renteinntekter som igjen skyldtes raskere utbetaling av store lånetilsagn enn det som tidligere har vært normalt. Utbyttet for 2009 med utbetaling i 2010 var budsjettert til null. Overskuddet for ordningen i 2009 var på 43,1 mill. kroner, og av dette skal staten ha utbytte på 21,2 mill. kroner. Utbyttet tilsvarer innskuddskapitalen multiplisert med den gjennomsnittlige innlånsrenten for 2009.

På dette grunnlag foreslås en bevilgning på 21,2 mill. kroner.

13.18.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

13.18.3 Post 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

13.18.3.1 Sammendrag

Årsresultatene for Nordvest-Russland og Øst-Europa ble på henholdsvis 584 000 kroner og 436 000 kroner. Utbyttet er fastsatt til 75 pst. av årsresultatet av overskuddet for fondene. Utbyttet utgjør da henholdsvis 437 800 kroner og 327 300 kroner. Totalt utgjør utbyttene 765 100 kroner.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen redusert med 2,2 mill. kroner, fra 3 til 0,8 mill. kroner.

13.18.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.