13.19 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

13.19.1 Post 85 Utbytte

13.19.1.1 Sammendrag

Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser økes utbytteanslaget for regnskapsåret 2009, med utbetaling i 2010, med 4 436,3 mill. kroner. Økningen skyldes hovedsakelig større utbytte fra de børsnoterte selskapene Telenor ASA, DnB NOR ASA og Norsk Hydro ASA. I tillegg er det forutsatt høyere utbytte fra blant annet Statkraft SF, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, Eksportfinans ASA og Argentum Fondsinvesteringer AS.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt med 4 436,3 mill. kroner, fra 4 613,7 til 9 050 mill. kroner.

13.19.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at regjeringen legger opp til en økt utbyttepolitikk i selskap staten har eierinteresser i. Utbytteanslaget er for regnskapsåret 2009 med utbetaling i 2010.

I tillegg til høyere utbytte i børsnoterte selskaper, forutsettes det også økt utbytte fra blant annet Statkraft SF.

Disse medlemmer har merket seg Statkrafts strategiske plattform med tilhørende finansiell plan som ble fremlagt for NHD 4. februar 2009 i form av en anbefaling om å styrke egenkapitalen og redusere utbyttenivået.

Disse medlemmer har merket seg at i flertallsregjeringens politiske plattform som ble fremlagt i oktober 2009, bemerkes følgende:

«Regjeringen vil legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybar energi».

Disse medlemmer er skeptisk til en økt utbyttepolitikk fra Statkraft SF og mener det er av stor betydning for selskapet å få forutsigbare rammer for virksomheten og kapitalsituasjonen.

Disse medlemmer mener at staten skal opptre som en aktiv, langsiktig, profesjonell og forutsigbar eier overfor foretak som staten har betydelige eierinteresser i, som blant annet Statkraft SF. Disse medlemmer er bekymret for at en mer aggressiv utbyttepolitikk overfor disse selskap, i neste omgang vil medføre behov for å gi tilskudd for at selskapet skal kunne få det økonomiske handlingsrom som er nødvendig for å få gjennomført sine strategiplaner og sin langsiktige virksomhet.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme forslag om å redusere utbytte av Statkraft SF tilsvarende det regjeringen legger opp til av økt utbytte i forhold til statsbudsjettet 2010.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 449 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 4,0 mrd. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

3 987 300 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 8 601 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag i Høyres alternative statsbudsjett for 2010 om en forsiktig økning til 95 pst. utbytte i Statkraft SF, og foreslår dette også i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 492,6 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 4 928,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 928 900 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 542 600 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke utbyttet i Statkraft til 95 pst. og i Entra Eiendom med 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 978 900 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 592 600 000»

Komiteens medlem fra Venstre tar til etterretning at regjeringen foreslår å doble utbytte fra selskaper under NHDs forvaltning i forhold til det som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Dette medlem viser til at Venstre allerede ved denne behandlingen la til grunn at det var mulig å ta ut mer utbytte enn det regjeringen la til grunn. Dette medlem mener fortsatt at det er mulig å ta ut enda mer utbytte enn det regjeringen legger opp til og foreslår konkret at utbytte for Statkraft settes til 90 pst., at utbytte fra Entra Eiendom økes med 50 mill. kroner, og at utbytte fra Argentum settes til 50 pst.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 777 300 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 391 000 000»