13.16.1 Post 1 Gebyrer NOR, og post 2 Gebyrer NIS

13.16.1.1 Sammendrag

Inntektsbevilgningene i saldert budsjett 2010 er basert på forskuddsbetaling av gebyrene. Det er senere besluttet å legge om fra forskuddsbetaling til etterskuddsbetaling for Skipsregistrenes gebyrer med virkning fra 1. januar 2010. Omleggingen krever både lovendring (i sjøloven) og endring i NOR- og NIS-forskriftene, jf. Prop. 62 L (2009–2010) Endringar i sjølova m.v. som ble behandlet av Stortinget 16. februar 2010.

Det er lagt opp til at Statens Innkrevingssentral skal stå for fakturering, innkreving og inntektsføring av alle krav. I forhold til vedtatt bevilgning som er basert på forskuddbetaling av gebyrene vil omleggingen til etterskuddsbetaling føre til at inntekter for siste måned på om lag 1,7 mill. kroner forskyves til 2011.

På dette grunnlag foreslås Skipsregistrenes bevilgning under post 1 redusert med 1,5 mill. kroner, fra 11,85 til 10,35 mill. kroner, og bevilgningen under post 2 redusert med 0,2 mill. kroner, fra 5,3 til 5,1 mill. kroner.

13.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.