13.15.1 Post 1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR, og post 2 Maritime personellsertifikater

13.15.1.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 ble det bevilget 6 mill. kroner i gebyr for obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter i inntektsbevilgningen under post 1. Disse inntektene gjelder maritime personellsertifikater og skal derfor inntektsføres under post 2. På dette grunnlag foreslås bevilgningen under post 1 redusert med 6 mill. kroner, fra 127,3 til 121,3 mill. kroner, og bevilgningen under post 2 økt med 6 mill. kroner, fra 9 til 15 mill. kroner.

13.15.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.