12.19.1 Post 73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ønsker å styrke ordningen med storbymidler som går til vanskeligstilte barn og unge. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

857

Barne- og ungdomstiltak

73

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 47 078 000 til kr 57 078 000»