12.20.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

12.20.1.1 Sammendrag

Posten ble i saldert budsjett 2010 økt med 17 mill. kroner til utvikling av nytt fag- og rapporteringssystem (BIRK) i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Prosjektets totalramme er på 34 mill. kroner. På grunn av forsinkelse i utviklingen av BIRK vil det bli mindreutgifter på 9,5 mill. kroner i 2010, med tilsvarende merutgifter senere år.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 858 post 21 med 9,5 mill. kroner.

12.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.