12.21.1 Post 70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

12.21.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 13 351,5 mill. kroner. Utgiftene til foreldrepenger ved fødsel i 2010 anslås nå til 13 690 mill. kroner, noe som er 338,5 mill. kroner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett.

Merutgiftene skyldes blant annet at utgiftene i 2009 ble høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, økt anslag for antall barn under ett år i befolkningen og nedbygging av restanser fra tidligere år.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 2530 post 70 med 338,5 mill. kroner.

12.21.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre mener det er viktig at trygdesystemet kontinuerlig tilpasses virkeligheten. Slik det nåværende systemet er utformet, er fedrekvoten avhengig av at barnets mor har vært yrkesaktiv i minst halv stilling i opptjeningstiden. Dette medlem mener far bør gis en selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten, og foreslår å innføre en rett til foreldrepenger for fedre med barn født etter 1. juli 2010 som omfattes av slike tilfeller. Det er et mål for Venstre med reell likebehandling av mor og far i regelverket om foreldrepenger. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 35 mill. kroner til å innføre en generell rett til pappapermisjon.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

373 500 000

fra kr 13 351 500 000 til kr 13 725 000 000»

12.21.2 Post 71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at alle foreldre bør ha mulighet til å være sammen med barnet den første tiden, også de som ikke har opptjent rettigheter til foreldrepenger. Dette medlem mener at det i dag er for store forskjeller på støtten som utbetales til nybakte foreldre. En økt engangsstønad vil bidra til å utjevne forskjellene. Dette medlem mener engangsstønaden ved fødsel og adopsjon bør økes til 2 G innen 2013, og foreslår at stønaden fra 1. september 2010 økes til 1 G (grunnbeløpet pr. 1. mai 2010 på 75 641 kroner).

Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 155 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

155 000 000

fra kr 409 500 000 til kr 564 500 000»

12.21.3 Post 73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

12.21.3.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 75 mill. kroner. Utgiftene til foreldrepenger ved adopsjon i 2010 anslås nå til 85 mill. kroner. Dette er 10 mill. kroner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett.

Utbetalingene av adopsjonspenger i 2009 var nærmere 6 mill. kroner høyere enn bevilgningen for 2010. Utviklingen hittil kan tyde på om lag uendret omfang på adopsjoner fra 2009 til 2010. I tillegg kommer merutgifter som følge av veksten i foreldrepengegrunnlaget fra 2009 til 2010.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 2530 post 73 med 10 mill. kroner.

12.21.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.