12.18 Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

12.18.1 Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

12.18.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er 424,9 mill. kroner. Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det er lagt til grunn at 74 pst. av utgiftene pr. plass i omsorgssenter kan godkjennes som utviklingshjelp.

Prognosen for gjennomsnittlig antall enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år er lavere enn tidligere lagt til grunn, jf. omtalen under kap. 856 post 1, og ODA-godkjente utgifter er følgelig også lavere.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3856 post 4 med 113,462 mill. kroner.

12.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 13,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 126,962 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

126 962 000

fra kr 424 928 000 til kr 297 966 000»